برج خنک کننده

اصول عملکرد برجهای شرکت کمپ

اصول عملکرد برجهای شرکت کمپ: سیستم اتوماتیک چرخش آب پخش کن اسپرینکلرهای چرخشی، آب داغ را بصورت یکنواخت روی سطوح خنک کننده پخش میکنند.هوای خشک بصورت همزمان د...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | تهران | مهندس ثبات ثانی