خاک ریز

فروش نهال سیب جرومین

سیب جرومین (سیاه) پایه m6... جمله درختان سردسیری معتدل و برگ  ریز یا خزان کننده میباشد. جوانه... ْ2- تا ْ1- سانتیگراد شرایط  خاک : بطـور کلـی ریشه...

۷
اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۷:۰۰ | میاندوآب | نهالستان و نهال فروشی مهندس آرمین قاسمی