رتبه بندی

نیازمند مدرک عمران آب جهت رتبه بندی

به مدرک عمران با حداقل 7 سال سابقه در زمینه آب جهت  رتبه بندی شرکت در تبریز نیازمندیم.

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر